ОБЩИ ПРАВИЛА

НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 1. Настоящите Общи правила определят отношенията между РОДИТЕЛИТЕ и ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“

 2. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE организира и провежда своята основна дейност с деца от 2 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.

Предоставените услуги са насочени към подпомагане развитието на децата чрез организиране на хармонична среда и дейности, гарантиращи пълноценен режим на обучения и забавления, съобразени с възрастта и възможностите на всяко дете. Заниманията, които центърът организира, са съобразени с индивидуалните и групови потребности на децата.

    3. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ не осъществява дейност по време на официални празници. При достатъчно желаещи центърът може да организира съботно-неделни групи за платено почасово гледане на деца.

Организационната структура на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ се състои от управител, директор, възпитатели, помощник възпитатели и помощен персонал.

Работното време на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“

е от 07:30 часа до 19:00 часа, ежедневно, без събота и неделя.

ПРИЕМ НА ДЕЦА

 1. В ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ се приемат само здрави деца от 2 до 6-годишна възраст (с документ от личен лекар за доказано клинично здраве).

 2. Децата се записват след писмено попълнено заявление от страна на родителите и сключено споразумение с ръководството на центъра. Споразумението регулира отношенията между родителите и центъра в лицето на директора и управителя. Таксата за услугите, които предлага детския център се заплаща до 5-то число на текущия месец. При системно закъснение или неизвършено разплащане до 10-то число на текущия месец, споразумението се счита за прекратено и мястото се обявява за свободно. Освободеното място се предлага на първия (по време) кандидат, вписан в списъка на чакащи.

 3. При липса на свободен капацитет родителите могат да подадат заявление за записване и да изчакат освобождаване на място.

 4. Родителите могат да кандидатстват за отложено записване. В този случай те заплащат 400лв. такса за времето, в което се пази мястото.

 5. Ако родителите не запишат детето си в договорения срок, внесената сума не се възстановява.

 

РОДИТЕЛИ

 1. Родителите съдействат на възпитателите в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ по отношение на своите деца, ако те с поведението си застрашават останалите деца, повреждат материално-техническото оборудване на центъра или проявяват неприемливо отношение спрямо децата, възпитателите и персонала на центъра.

 2. Родителите водят детето в детския център в здравословно състояние, което не представлява заплаха за здравословното състояние на останалите деца. В случай на прекарано инфекциозно или заразно заболяване, посещенията в детския център се възобновяват след представяне на медицински документ, доказващ че детето е клинично здраво. По препоръка на РЗИ такъв документ може да бъде изискан и за останалите деца в центъра.

 3. След записване на дете в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ родителите осигуряват следните вещи, необходими за престоя на детето:

•         Комплект дрешки за преобличане;

•         Чашка за вода;

•         Пантофки;

•         Шапка според сезона;

•         Памперси/при необходимост/;

•         Любим предмет или играчка;

•         Дъждобран и обувки според сезона;

•         Пакет сухи и мокри кърпички.

     4.Родителите уведомяват своевременно директора на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“, ако настъпят промени в здравословното състояние или поведението на детето.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“

 1. Работещите в ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ се грижат за всяко дете и му съдействат при реализиране на всички дейности в посоченото работно време.

 2. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ се задължава да осигури нормални, здравословни и безопасни условия за труд и работа с децата. 

 3. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ се задължава да уведомява родителите за възникнали проблеми с детето, за неговото поведение през деня и за начина му на общуване с другите деца.

 4. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ периодично организира родителски срещи за информация на родителите, насрочва индивидулни срещи по предложение от страна родители или при необходимост от обсъждане на поведението и здравословното състояние на някое от децата.

 5. ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ предлага допълнителни дейности, които не влизат в задължителната програма на децата. Участието в допълнителните дейности става по желание на родителите.

 

Общите правила са приети и задължителни за двете страни – персонала на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР „ТАРАЛЕЖИTE“ и РОДИТЕЛИТЕ, и са неразделна част от сключеното споразумение.

Общите правила влизат в сила от 01.12.2019 г.

Изтеглете декларация и заявление за прием в детски център Таралежите